Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: Reca Slovensko s.r.o.; adresa sídla:Vajnorská 134/B, Bratislava 831 04, IČO: 35789140 (ďalej lenRECA SK).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä klienti, osoby vystupujúce v mene klienta, klientmi poverené fyzické osoby, fyzické osoby, ktorých údaje sa vyskytujú na účtovných dokladoch spoločnosti RECA SK a ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi klientom a spoločnosťou RECA SK atď.. (ďalej len „dotknutá osoba“).

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe spoločnosti RECA SK poskytuje tretia osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky spoločnosti RECA SK do 5 pracovných dní vedieť preukázať.

 

ÚČELY spracúvania osobných údajov v podmienkach spoločnosti RECA SK:

 

Spoločnosť RECA SK spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

·      zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,

·      riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,

·      vybavovania bežnej korešpondencie,

·      zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,

·      monitorovania verejnosti prístupných priestorov,

·      monitorovania verejnosti neprístupných priestorov

·      nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,

·      riešenia škôd a poistných udalostí,

·      vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

·      obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie,

·      vypracovávania interných analýz a štatistík,

·      plnenia ostatných povinností vyplývajúcich spoločnosti RECA SK zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

·      zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (rokovanie o dodávkach tovarov a služieb, spracovanie požiadaviek o registráciu na webovom sídle www.reca.sk a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného alebo záväzkového vzťahu),

·      plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou alebo vystupuje v mene zmluvnej strany, prípadne bola poverená konať v súvislosti s plnením zmluvy (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie tovaru alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich činností, vedenie užívateľského účtu na webovej stránke www.reca.sk), spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované tovary a služby a pod.

·      riešenia reklamácií, podnetov a sťažností súvisiacich s dodaným tovarom alebo službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov. V prípade zrušenia užívateľského účtu na webovej stránke www.reca.sk je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom vedenie účtu bezodkladne ukončené, ak neslúži podklad na uplatnenie právnych nárokov spoločnosti RECA SK.

Príjemcovia: Súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, audítori, poskytovatelia platobných služieb, subjekty zabezpečujúci logistické činnosti, advokáti, poskytovatelia IT služieb a technickej podpory, poradenské subjekty a ďalšie tretie strany, ktorým je spoločnosť RECA SK povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci účtovné služby, služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov atď.).

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je spoločnosť RECA SK povinná viesť v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutných na jej identifikáciu v systémoch spoločnosti RECA SK a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení.

Spoločnosť RECA SK uchováva osobné údaje spracúvané za týmto účelom minimálne po dobu 5 rokov.

Príjemcovia: Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súd a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov atď.).

 

spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

 

Spoločnosť RECA SK spracúva na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby predovšetkým na účely: obchodno-marketingovej komunikácie. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná spoločnosti RECA SK súhlas poskytnúť. Ak osoba neposkytne súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú spracúvané na účely obchodno-marketingovej komunikácie (spracúvaných na základe súhlas) počas platnosti udeleného súhlasu. Po skončení platnosti súhlasu, prípadne po jeho odvolaní nebude spoločnosť RECA SK spracúvať osobné údaje za vyššie uvedeným účelom.

Príjemcovia: súhlasom definované tretie strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, poskytovatelia IT služieb a technickej podpory a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov, marketingové spoločnosti, atď.).

 

spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov RECA SK:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

·      vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Bežná korešpondencia sa uchováva najviac po dobu 5 rokov.

·      monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami (monitorovanie okolia sídla spoločnosti) na účely zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 15 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti RECA SK.

·      monitorovania verejnosti neprístupných priestorov (vnútorné priestory sídla spoločnosti) kamerovými systémami z dôvodu zabezpečenia, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 15 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti RECA SK.

·      nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom RECA SK stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú stanovené lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov RECA SK.

·      riešenia škôd a poistných udalostí, z dôvodu ochrany právom chránených záujmov RECA SK; súvisiaca dokumentácia sa uchováva 5 rokov od jej vyhotovenia, pokiaľ vytvorené dokumenty majú povahu účtovných dokladov sú spoločnosťou RECA SK uchovávané po dobu 10 rokov.

·      obchodno-marketingovej komunikácie ak vie RECA SK preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom následne spracúvaný do doby, pokiaľ dotknutá osoba obchodno-marketingovú komunikáciu neodmietne.

·      vypracovávania interných analýz a štatistík spoločnosti RECA SK, ktoré zväčša tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

Príjemcovia: najmä v príslušných prípadoch poštový podnik, advokát, exekútor, poisťovňa a súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

 

práva DOTKNUTEJ osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

 

Dotknutá osoba má právo:

na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spoločnosťou RECA SK spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti RECA SK;

podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti RECA SK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

ü  písomne na adrese: Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava 831 04

ü  elektronicky na adrese: gdpr@reca.sk

 

PODROBNÉ informácie k právam DOTKNUTÝCH osôb

 

Transparentnosť oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

 

1.    Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe všetky informácie a všetky oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť písomne alebo inými prostriedkami, prípadne elektronickými prostriedkami. Ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť ústne za predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby bola preukázaná relevantným spôsobom.

2.    Prevádzkovateľ uľahčí výkon práv dotknutej osoby. V prípade, ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby dotknutú osobu identifikoval a prevádzkovateľ už neuchováva, nezískava a nespracúva dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva, pokiaľ nie je preukázané, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

3.    Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v nevyhnutných prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadňuje komplexnosť a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie podľa možnosti prevádzkovateľ poskytne elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

4.    Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava.

5.    Poskytovanie informácií, oznámení a oznámenia o prijatí opatrení na žiadosť dotknutej osoby vykonáva prevádzkovateľ bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je prevádzkovateľ oprávnený:

–  požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

–  odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

6.    Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v rozsahu vyššie uvedených bodov, môže prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

7.    Informácie, ktoré prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám, môže podať v kombinácii so strojovo čitateľnými štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania.

 

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní Osobných Údajov od dotknutej osoby

 

1.    V prípade, ak sa od dotknutej osoby získavajú jej osobné údaje, je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe poskytnúť nasledovné informácie:

–  totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, ak je určený,

–  kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

–  účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

–  ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, uviesť tieto oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,

–  príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

–  v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade príslušných prenosov odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

 

2.    Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

–  doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

–  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť osobných údajov,

–  ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

–  informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto osobných údajov,

–  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

3.    Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním poskytnúť informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4.    Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.


Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

 

1.    Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

–  totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, ak je určený,

–  kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

–  účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

–  kategórie dotknutých osobných údajov,

–  príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

–  v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade príslušných prenosov odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

 

2.    Okrem informácií uvedených v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:

–  doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

–  ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, uviesť tieto oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,

–  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť osobných údajov,

–  ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

–  z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

–  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

3.    Prevádzkovateľ je prevádzkovateľ povinný poskytnúť informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

–  v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom je potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

–  ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, alebo

–  ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

 

4.    Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

 

5.    Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

–  dotknutá osoba má už dané informácie,

–  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,

–  sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve EÚ alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

–  v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom EÚ alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu. 

 

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovné informácie:

–  účely spracúvania,

–  kategórie dotknutých osobných údajov,

–  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

–  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

–  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

–  ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

–  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

2.    Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť prevádzkovateľom informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

 

3.    Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

 

Právo na opravu

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

–  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

–  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,

–  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

–  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

–  osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

–  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo

–  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej priamo dieťaťu.

 

2.    Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný ich vymazať, je povinný so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady vykonať primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval ďalších prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu a repliky.

 

3.    Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

–  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,

–  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

–  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením,

–  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

–  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Právo na obmedzenie spracúvania

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

–  dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť,

–  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

–  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

–  dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

2.    Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu.

 

3.    Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.


Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením ich spracúvania

 

1.    Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ je to možné alebo ak si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to dotknutá osoba požiada.


Právo na prenosnosť osobných údajov  

 

1.    Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo od prevádzkovateľa získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo požiadať prevádzkovateľa o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

–  sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo v prípade ak sa spracúvanie vykonáva v rámci zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, a

–  ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

2.    Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

3.    Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

4.    Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

 

Právo namietať

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada má právo u prevádzkovateľa namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

2.    Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba u prevádzkovateľa právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

3.    Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

4.    Dotknutú osobu je prevádzkovateľ výslovne upozorniť na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom je povinný toto právo prezentovať jasne a oddelene od iných informácií.

 

5.    V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

6.    Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

1.    Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

2.    Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

–  nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

–  povolené právom EÚ alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

–  založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

3.    V prípadoch, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

4.    Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ sa neuplatňujú výnimky v zákaze ich spracúvania t.j.:

–  dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve EÚ alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz nemôže dotknutá osoba zrušiť a 

–  spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a stanovujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Obmedzenia

 

1.    V práve EÚ alebo práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podliehajú, sa prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže obmedziť rozsah povinností a práv dotknutých osôb, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanovených v Nariadení, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

–  národnú bezpečnosť, obranu a verejnú bezpečnosť, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie,

–  iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EÚ alebo členského štátu, najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo finančného záujmu EÚ alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia,

–  ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

–  predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie,

–  monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom verejnej moci,

–  ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,

–  vymáhanie občianskoprávnych nárokov.

 

2.    Konkrétne musí každé legislatívne opatrenie uvedené v odseku 1 obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v relevantných prípadov upravujú aspoň:

–  účely spracúvania alebo kategórie spracúvania a kategórie osobných údajov, doby uchovávania osobných údajov a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo kategórie spracúvania,

–  rozsah zavedených obmedzení a záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému prístupu či prenosu,

–  určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,

–  riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

1.    Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi.


Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

 

1.    Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s platnými právnymi predpismi došlo k porušeniu jej práv.


Zastupovanie dotknutých osôb

 

1.    Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili práva podľa článkov 77, 78 a 79 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody podľa článku 82 nariadenia, ak to umožňuje právo členského štátu.

 

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

 

1.    Každá osoba (nielen dotknutá osoba), ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov, má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

 

2.    Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní, je zodpovedný za škodu spôsobenú spracúvaním, ktoré bolo v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré sa všeobecným nariadením o ochrane údajov ukladajú výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom.

 

3.    Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti podľa odseku 2, ak sa preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

 

4.    Ak sa na tom istom spracúvaní zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Čo sú to osobné údaje a aké údaje používame?

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno priradiť k vašej osobe. Patria sem napríklad údaje ako meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zákaznícke číslo, štátna príslušnosť, dátum narodenia a všetky ostatné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii a vytváraní zákazníckeho účtu, ale aj identifikačné údaje (napr. identifikačné údaje), informácie o vašej finančnej situácii (napr. údaje o úverovej bonite).

Okrem toho sa pri návšteve našej webovej stránky z technických dôvodov automaticky zhromažďujú ďalšie údaje, ako napríklad IP adresa, ktorú váš poskytovateľ internetového pripojenia priradí vášmu počítaču pri pripojení na internet, alebo informácie o internetovej stránke, z ktorej ste sa dostali na našu ponuku, alebo o internetovom prehliadači, ktorý používate (technické informácie). V jednotlivých prípadoch môžu byť tieto technické informácie osobnými údajmi. Technické informácie však spravidla používame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný z technických dôvodov na prevádzku a ochranu našej webovej stránky pred útokmi a zneužitím, ako aj pseudonymizované alebo anonymizované na štatistické účely.

Aké zdroje používame?

Údaje, ktoré spracúvame a používame, zahŕňajú na jednej strane informácie, ktoré aktívne zhromažďujeme, a na druhej strane informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rôznych situáciách (napr. keď si stiahnete softvér z našej webovej stránky, zaregistrujete sa do súťaže, pošlete e-mail nášmu zákazníckemu servisu, vyplníte online formulár atď.) alebo ktoré prípustným spôsobom získame z verejne prístupných zdrojov (obchodný register, vaša webová stránka, obchodná komora, firmen-abc.at atď.) alebo ktoré získame od iných spoločností (napr. od úverovej agentúry, poskytovatelia adries, nákupné združenia).

Navštívte stránku reca.sk

1. Súbory denníka

Keď navštívite stránky reca.sk, z technických dôvodov sa štandardne ukladajú nasledujúce údaje do protokolových súborov, tzv. logov:

IP adresa (adresa internetového protokolu) pristupujúceho počítača
webová stránka, z ktorej nás navštívite (referrer).
webové stránky, ktoré navštívite na našom webe.
dátum a trvanie vašej návštevy
typ prehliadača a nastavenia prehliadača
operačný systém
umiestnenie

Pri každom prístupe na webovú stránku spoločnosti Reca Slovensko sa údaje o používaní prenášajú príslušným internetovým prehliadačom a ukladajú sa do protokolových súborov, tzv. serverových protokolových súborov. Uložené dátové záznamy obsahujú tieto údaje: Dátum a čas prístupu, názov navštívenej stránky, IP adresa, URL odkazu (pôvodná URL adresa, z ktorej ste boli presmerovaní na webovú stránku spoločnosti Reca Slovensko), množstvo prenesených údajov, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača.

V súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania sa IP adresy používateľov po skončení používania vymažú alebo anonymizujú. V prípade anonymizácie sa adresy IP menia takým spôsobom, že jednotlivé údaje o osobných alebo faktických okolnostiach už nemožno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo ich možno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe len s vynaložením neprimeraného množstva času, nákladov a práce.

Tieto záznamy v anonymizovanej podobe vyhodnocujeme, aby sme mohli ďalej zlepšovať našu ponuku a internetový obchod Reca Slovensko a aby bol užívateľsky prívetivejší, aby sme mohli rýchlejšie vyhľadávať a opravovať chyby a kontrolovať kapacitu servera. Môžeme napríklad sledovať, v ktorých časoch je internetový obchod Reca Slovensko mimoriadne obľúbený, a poskytnúť zodpovedajúci objem údajov, aby ste mohli nakupovať čo najrýchlejšie. Okrem toho môžeme analýzou súborov denníka rýchlejšie identifikovať a odstrániť prípadné chyby v internetovom obchode Reca Slovensko.

Pozrite si tiež naše zásady používania súborov cookie.

2 Google Analytics

Aby sme mohli neustále zlepšovať a optimalizovať našu ponuku, používame takzvané technológie sledovania. Na tento účel používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California, 94043 USA (“Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o Vašom používaní webovej lokality, ktoré vygeneruje súbor cookie, sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Pred prenosom sa tieto informácie anonymizujú odstránením posledného osembitového znaku vašej IP adresy. Spoločnosť Google spracúva tieto informácie v našom mene na účely vyhodnocovania Vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webovej lokalite a používania internetu. Spoločnosť Google nespája Vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Ak si neželáte používať jednu alebo viacero funkcií spoločnosti Google, môžete ich vypnúť v príslušných nastaveniach na adrese www.google.com/settings/ads. Okrem toho môžete pomocou stránky Network Advertising Initiative (NAI) pre spotrebiteľov www.networkadvertising.org/choices/ skontrolovať, ktoré zo zúčastnených stránok nastavujú súbory cookie vo Vašom prehliadači, a zakázať ich. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout alebo kliknutím na nasledujúci odkaz opt-out, ktorý nastaví súbor cookie opt-out, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej lokality. Ďalšie podrobnosti o používaní súborov cookie spoločnosťou Google a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads/. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky rakúskych orgánov na ochranu údajov.

3. Google AdWords

Táto webová lokalita používa Google AdWords, online reklamný program spoločnosti Google. Google AdWords používa súbory cookie na analýzu používania webovej stránky. Súbor cookie sa nastaví, ak ste sa na našu webovú lokalitu dostali prostredníctvom reklamy Google. Súbory cookie tohto typu strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré naše webové stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google budeme môcť rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať používateľov internetu. Používatelia internetu, ktorí sa nechcú zúčastňovať na sledovaní, môžu deaktivovať súbor cookie na sledovanie konverzií spoločnosti Google prostredníctvom nastavení používaného internetového prehliadača. Títo používatelia internetu nebudú zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

 

4. Remarketing Google

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu spoločnosti Google. Táto funkcia používa súbory cookie na analýzu používania webovej stránky, ktorá umožňuje rozdeliť používateľov do rôznych segmentov. Pomocou týchto súborov cookie sa môžu zobrazovať záujmové reklamy na iných webových stránkach ako súčasť reklamnej siete spoločnosti Google. Tieto reklamy sú založené na vašich predchádzajúcich návštevách a akciách na našej webovej lokalite a súvisia s obsahom, ktorý ste si prezerali. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača.

 

5. sociálne pluginy z Facebooku a Google+

Na našich webových stránkach používame tzv. pluginy pre zdieľanie na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Google+. Iba ak aktívne kliknete na tlačidlo “Zdieľať”, a tým vyjadríte súhlas s prenosom údajov, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločností Google, Facebook alebo Twitter. Prostredníctvom Vášho kliknutia poskytovatelia dostanú informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil u príslušného poskytovateľa alebo nie ste práve prihlásený. Ak zdieľate alebo lajkujete obsah, bude viditeľný pre ostatné osoby v tejto sociálnej sieti v súlade s nastaveniami ochrany osobných údajov, ktoré ste vykonali. Okrem toho si títo poskytovatelia vyhradzujú právo poskytovať súhrnné štatistiky o aktivitách používateľov tretím stranám, t. j. iným používateľom a partnerom, inzerentom a pridruženým webovým stránkam. Nemáme kontrolu nad množstvom údajov, ktoré títo poskytovatelia zhromažďujú pri zdieľaní alebo lajkovaní obsahu, a preto Vás žiadame, aby ste si pozreli oznámenia o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov, v ktorých nájdete informácie o zhromažďovaní, zdieľaní a používaní Vašich údajov v tejto súvislosti:

Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Facebook: de-de.facebook.com/policy.php

Twitter: twitter.com/de/privacy

Instagram: instagram.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Youtube: https://policies.google.com/privacy

 

6. Vložené videá

Niektoré stránky našej webovej lokality obsahujú vložené videá, ktorých hostiteľmi sú externí poskytovatelia streamovacích služieb, napríklad YouTube.

Ak je to možné, vkladáme tieto videá v “rozšírenom režime ochrany údajov”.

Upozorňujeme však, že údaje sa prenášajú externému poskytovateľovi najneskôr pri prehrávaní videa.

 

7. Cookies

Na našej webovej stránke a v internetovom obchode používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré nám umožňujú spríjemniť Vašu návštevu našej webovej stránky. Patria sem napríklad predvolené nastavenia zobrazenia našej webovej stránky alebo funkcie nákupného košíka, možnosť jednotného prihlásenia, aby ste sa na našu webovú stránku museli prihlásiť len raz, ako aj funkcia nákupného košíka na viacerých stránkach. Tieto súbory cookie sa dočasne ukladajú vo Vašom počítači a na naše servery sa prenášajú len vtedy, keď navštívite našu webovú lokalitu. Používame najmä “súbory cookie relácie”, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača alebo po niekoľkých dňoch. Okrem toho používame aj súbory cookie, ktoré zostávajú na Vašom pevnom disku až 3 roky. V súboroch cookie používaných spoločnosťou Reca Slovensko nie sú uložené žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť prečítané tretími stranami. Po aktivácii súboru cookie je mu pridelené číslo, ktoré môžeme identifikovať len my, spoločnosť Reca Slovensko.

Ak nakupujete v našom obchode, Vaša IP adresa sa uloží pri zadávaní objednávky. Robí sa to pre Vašu bezpečnosť, aby bolo možné odhaliť pokusy o podvodné objednávky na Vaše meno. V rámci nákupu Vám budeme v rôznych časových intervaloch posielať potvrdzujúce e-maily na Vami zadanú e-mailovú adresu. Informuje vás o stave Vašej objednávky a je tiež zákonnou požiadavkou pri predaji na diaľku.

Súbory cookie uložené vo Vašom počítači môžete zobraziť a vymazať, ako aj všeobecne kontrolovať zaobchádzanie so súbormi cookie prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o tom získate od výrobcu alebo v nápovede internetového prehliadača. Upozorňujeme, že funkcie našich webových stránok môžu byť obmedzené alebo nedostupné, ak nepovolíte súbory cookie.

7.1 Súbory cookie dôležité pre systém

Systém správy obsahu, ktorý používame, a systém obchodu, ktorý používame, vyžadujú na správne a bezpečné fungovanie súbory cookie. Zabezpečujú napríklad nákupný košík a používanie zákazníckej zóny vo webovom obchode. Používaním našej stránky súhlasíte s používaním tejto kategórie súborov cookie.

7.2 Súbory cookie tretích strán

Umiestňujeme reklamy na iné webové stránky prostredníctvom reklamných partnerov alebo reklamných sietí. Títo reklamní partneri používajú takzvané súbory cookie tretích strán, ktoré sa aktivujú pri návšteve našich webových stránok a ktoré číta len príslušný reklamný partner. Tieto súbory cookie tretích strán sa používajú na meranie úspešnosti použitých reklamných opatrení a na účely fakturácie medzi reklamným partnerom a nami. Neukladajú sa žiadne osobné údaje, ale zaznamenáva sa len návšteva našich stránok prostredníctvom reklamného opatrenia umiestneného reklamným partnerom. Súbory cookie tretích strán sú dočasne uložené súbory cookie, ktoré sa vo Vašom prehliadači ukladajú maximálne 540 dní od posledného volania a potom automaticky vypršia.

 

8. Retargeting

Chceli by sme Vám zobrazovať len reklamu, ktorá Vás skutočne zaujíma. Preto na našich webových stránkach používame takzvaný retargeting na reklamu prispôsobenú Vašim záujmom. Keď navštívite naše webové stránky, naši partneri pre retargeting uložia dočasné súbory cookie do Vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača. Dočasne uložené súbory cookie umožňujú našim partnerom v oblasti retargetingu rozpoznať návštevníkov nášho obchodu pod pseudonymom a zobrazovať iba reklamu na produkty, ktoré by mohli našich návštevníkov zaujímať. Údaje zhromaždené našimi partnermi pre retargeting sa nespájajú s údajmi, ktoré by umožnili identifikáciu našich návštevníkov.

Ak si neželáte dostávať reklamu personalizovanú prostredníctvom retargetingu, môžete jej používanie odmietnuť v našom vyhlásení o súboroch cookie. Ďalším spôsobom odhlásenia je kliknutie na odkaz na odhlásenie zobrazený v každej reklame na opätovné cielenie používanej našimi partnermi. Toto prepojenie je “i” alebo sivý názov nášho poskytovateľa služieb na príslušnom reklamnom materiáli. Kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku nášho reklamného partnera, kde sa môžete odhlásiť z reklamných služieb. Majte na pamäti, že na vypnutie opätovného cielenia sa vo Vašom koncovom zariadení prostredníctvom internetového prehliadača uloží takzvaný súbor cookie na odhlásenie. Vaša námietka je preto účinná len vtedy, ak používate ten istý internetový prehliadač a povolíte tento súbor cookie opt-out a nevymažete ho. Ak chcete následne používať iný internetový prehliadač, použite s týmto internetovým prehliadačom aj jednu z možností námietky.

Zákaznícky účet / Registrácia prostredníctvom online obchodu / Registrácia prostredníctvom predajného poradcu / Objednávanie

Na uzatváranie a spracovanie zmlúv vrátane prípadných následných reklamácií, právnych sporov, pre naše služby, technickú správu a naše vlastné marketingové účely potrebujeme kontaktné údaje, ako je Vaša spoločnosť, názov, adresa na doručovanie a fakturáciu, e-mailová adresa, telefónne kontakty, Vaša funkcia v spoločnosti, Vaše IČ DPH, odvetvie, v ktorom pôsobíte, a počet Vašich zamestnancov (tzv. inventárne údaje). Okrem toho používame Vaše údaje na udržiavanie našej databázy zákazníkov, aby sa v nej ukladali len použiteľné údaje.

Registrácia prostredníctvom online obchodu: Každému zákazníkovi, ktorý sa zaregistruje, zriadime heslom chránený priamy prístup k nami uloženým údajom o zásobách (zákaznícky účet). Vo formulárových poliach sú informácie, ktoré potrebujeme pre požadované služby, označené ako povinné; ostatné informácie sú dobrovoľné.

Registrácia prostredníctvom predajného poradcu: Pre každého zákazníka, ktorý sa u nás zaregistruje ako zákazník prostredníctvom predajného poradcu, vytvoríme zákaznícky účet.

Použitie Vašich údajov na reklamné účely / zasielanie noviniek

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek. Na to potrebujeme Vaše meno a e-mailovú adresu a Vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním informačného bulletinu.

Aby sme Vám mohli poskytovať cielené informácie, zhromažďujeme a spracúvame aj informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, napr. Vaše narodeniny atď.

Vaše údaje používame aj na komunikáciu s Vami o Vašich objednávkach, určitých produktoch alebo marketingových kampaniach (napr. zákazníckych podujatiach) a na zasielanie odporúčaní týkajúcich sa produktov alebo služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať, na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Proti používaniu vašich osobných údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním bezplatného e-mailu na adresu: newsletter@reca.sk

Okrem toho Vám môžeme posielať informácie o našom vlastnom podobnom tovare a službách na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe, a to aj bez Vášho súhlasu. Proti zasielaniu týchto e-mailov môžete kedykoľvek namietať.

Náš newsletter Vás informuje o našej spoločnosti, našom sortimente a užitočných informáciách z tejto oblasti. Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, uložíme vašu IP adresu a dátum registrácie a pošleme Vám e-mail s potvrdzujúcim odkazom. Slúži to ako dôkaz v prípade, že tretia strana zneužije Vašu e-mailovú adresu a zaregistruje sa na odber noviniek bez Vášho vedomia. Nami odoslané e-mailové správy môžu obsahovať sledovací pixel, ktorý nás informuje o tom, či ste správu prijali, otvorili alebo klikli na odkaz v správe. Tieto informácie spolu s históriou Vašich nákupov nám pomáhajú poskytovať Vám tie najrelevantnejšie informácie a znižovať počet zasielaných e-mailov. Ak si to neželáte, môžete sa jednoducho odhlásiť zo zasielania nášho informačného bulletinu. Odkaz na odhlásenie sa z odberu nájdete v každom informačnom bulletine.

Niektoré informačné správy, ktoré sú potrebné na spracovanie zmluvy a/alebo funkcie reca.sk, napríklad týkajúce sa služby (napr. potvrdenie o registrácii, informácie z manažmentu zákazníkov alebo týkajúce sa balíka, ktorý je spoplatnený (napr. potvrdenie objednávky, zmluvné dokumenty, spracovanie platby), nie je možné odhlásiť. Tieto oznámenia budú zasielané na Vami poskytnuté kontaktné údaje.

Na tento účel používame existujúce informácie, ako sú potvrdenia o prijatí a prečítaní e-mailov, informácie o Vašom počítači a pripojení k internetu, operačnom systéme a platforme, histórii objednávok, histórii služieb, dátume a čase návštevy domovskej stránky a zobrazených produktoch a vyhľadávacích výrazoch.

Tieto informácie používame len v pseudonymizovanej forme. Naším cieľom je, aby naša reklama bola pre Vás užitočnejšia a zaujímavejšia. Analýzou a vyhodnocovaním týchto informácií môžeme zlepšovať naše webové stránky a našu internetovú ponuku, a tak Vám posielať individuálnu reklamu, t. j. reklamu, ktorá Vám odporúča produkty, ktoré by vás mohli skutočne zaujímať.

Súťaže, prieskum trhu a verejnej mienky a online reklama

Ak sa zaregistrujete do niektorej z našich súťaží, Vaše údaje použijeme na účely oznámenia výhry. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach účasti na príslušnej súťaži.

Vaše údaje používame aj na prieskum trhu a verejnej mienky. Samozrejme, tieto údaje používame výlučne anonymne na štatistické účely a len pre našu spoločnosť. Vaše odpovede v prieskumoch nebudú poskytnuté tretím stranám ani zverejnené. Odpovede z našich prieskumov neukladáme spolu s Vašou e-mailovou adresou ani inými osobnými údajmi.

Záujemcov a zákazníkov informujeme rôznymi spôsobmi vrátane zobrazovania reklamy spoločnosti Reca Slovensko na webových stránkach iných spoločností. Zhromažďujeme informácie o tom, ktoré reklamy sa zobrazujú, na ktoré reklamy sa kliká a kde sa reklamy zobrazujú. V rámci zákonných ustanovení môžeme vytvárať a vyhodnocovať profily používateľov pod pseudonymami na účely reklamy, prieskumu trhu a návrhu našich služieb na základe potrieb.

Otázky cez kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktných e-mailových adries na stránke reca.sk, Vaša forma oslovenia, Vaše meno, Vaša adresa, Vaša e-mailová adresa a oblasť, ktorej sa Váš dotaz týka, budú uložené tak, aby Vaša správa zadaná v poli “Komentár” mohla byť okamžite postúpená správnej kontaktnej osobe. Vaše údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára nebudú použité na žiadne iné účely, najmä nie na reklamu.

Obchodné vzťahy s dodávateľmi

Na uzatvorenie a spracovanie zmlúv vrátane prípadných následných reklamácií, právnych sporov, našich služieb alebo technickej správy potrebujeme najmä kontaktné údaje, ako je meno, adresa na doručenie a fakturáciu a e-mailová adresa, údaje o účte. Okrem toho používame Vaše údaje na udržiavanie našej databázy dodávateľov, aby sa v nej ukladali len použiteľné údaje.

Kontrola bonity

V jednotlivých prípadoch pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dodaní tovaru vykonávame kontrolu úverovej bonity. Kontrola bonity slúži na našu ochranu pred neplatením a na overenie stability dodávateľského vzťahu. Okrem toho kontrola kreditnej spoľahlivosti slúži Vašej a našej bezpečnosti, pretože zabraňuje podvodom a iným trestným činom. V rámci hodnotenia úverovej bonity preverujeme všetky údaje, ktoré máme k dispozícii. Okrem iného sa skontrolujú všetky predchádzajúce objednávky vo Vašom zákazníckom účte. Okrem údajov, ktoré máme k dispozícii, sú potrebné aj údaje od externých poskytovateľov služieb. Na tento účel zasielame osobné údaje potrebné na kontrolu úverovej bonity (meno a priezvisko, Vašu adresu a prípadne dátum narodenia). Nevykonáva sa žiadna automatická analýza.

Podujatia spoločnosti Reca Slovensko

V nepravidelných intervaloch organizujeme rôzne podujatia a odborné stretnutia. Z podujatia zvyčajne vyhotovujeme fotografie a/alebo videá. Tieto údaje môžu byť následne zverejnené a šírené na našej webovej stránke, v našom informačnom bulletine, v našich obchodných priestoroch alebo prostredníctvom našej prítomnosti v (sociálnych) médiách alebo na tlačových besedách. Tieto záznamy sa v žiadnom prípade nebudú predávať tretím stranám ani používať na iné obchodné účely ako na vlastnú propagáciu spoločnosti Reca Slovensko alebo podujatia, na ktorom sa zúčastnili. Záznamy sa vyhotovia na podujatí na viditeľnom mieste. Natáčaniu sa môžete vyhnúť tak, že fotografovi oznámite, že si neželáte byť fotografovaní, zdržiavate sa mimo natáčaného priestoru alebo opustíte podujatie, ak to nie je možné. Účasťou na podujatí súhlasíte s opísaným použitím všetkých nahrávok.

Stránky spoločnosti Reca Slovensko v sociálnych sieťach

Prevádzkujeme vlastné stránky na mnohých sociálnych sieťach. Používanie týchto ponúk sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušnej siete. Sledujte nás!

Žiadatelia

Ak sa uchádzate o voľné pracovné miesta v našej spoločnosti alebo nám zašlete dokumenty so špekulatívnou žiadosťou, Vaše údaje zo žiadosti budú zhromažďované, spracované a použité výlučne na účely výberového konania uchádzačov. Počas trvania procesu výberu uchádzačov uchovávame všetky údaje elektronicky na mieste, ktoré je na tento účel špeciálne určené.
Prístup k dokumentom Vašej žiadosti a osobným údajom v nich obsiahnutým bude umožnený len skupine osôb zapojených do príslušného výberu zamestnancov. Vaše údaje sa nebudú prenášať ani poskytovať žiadnym iným tretím stranám.
Prevádzkovateľ aplikačného systému
Ďakujeme Vám za Váš záujem o náš pracovný inzerát a za Vašu (online) žiadosť. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení, najmä na základe slovenského zákona o ochrane údajov a európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Týmto vyhlásením o ochrane údajov Vás informujeme o zhromažďovaní, spracúvaní, používaní a prenose Vašich údajov v súvislosti s Vašou (online) žiadosťou. Na používanie našej domovskej stránky sa vzťahuje aj naše všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov, prostredníctvom ktorého ste získali prístup k nášmu systému online žiadostí. Je k dispozícii na stránke www.reca.sk.
Zodpovedný orgán a kontakt
Pojmy ako “my”, “nás”, “náš” atď. v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa vzťahujú na spoločnosť Reca Slovensko. Výrazy ako “Vy”, “ste”, “Váš” atď. sa vzťahujú na Vás ako žiadateľa. Spoločnosť Reca Slovensko je zodpovedná za online systém podávania žiadostí. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s procesom podávania žiadostí alebo ak chcete uplatniť akékoľvek práva alebo nároky týkajúce sa Vašich osobných údajov, pošlite e-mail na adresu: reca@reca.sk.
Aké údaje zhromažďujeme a spracúvame v procese podávania žiadostí?
Súhlasíte s tým, že okrem Vášho mena a priezviska, titulu, dátumu narodenia, rodinného stavu, štátnej príslušnosti, pohlavia, adresy bydliska, domácej e-mailovej adresy, telefónneho čísla/mobilného telefónu, vodičského preukazu, kvalifikácie môžu byť všetky informácie a obrázky obsiahnuté v motivačnom liste, životopise, referenciách alebo iných zaslaných dokumentoch, ako aj akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete pri predkladaní dokumentov žiadosti, uchovávané a spracúvané na účely Vašej žiadosti. Okrem toho sa pri návšteve nášho systému online žiadostí automaticky zhromažďujú ďalšie údaje z technických dôvodov, ako napríklad IP adresa, ktorú Váš poskytovateľ prístupu na internet priradí Vášmu počítaču pri pripojení na internet, alebo informácie o internetovej stránke, z ktorej ste vstúpili do nášho systému online žiadostí, alebo o internetovom prehliadači, ktorý používate (technické informácie). V jednotlivých prípadoch môžu byť tieto technické informácie osobnými údajmi. Technické informácie však spravidla používame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný z technických dôvodov na prevádzku a ochranu našej webovej stránky pred útokmi a zneužitím, ako aj v pseudonymizovanej alebo anonymizovanej podobe na štatistické účely.
Účel spracovania a prenosu údajov
Odoslaním dokumentov žiadosti o zamestnanie súhlasíte s tým, že všetky osobné údaje uvedené v dokumentoch žiadosti o zamestnanie môžu byť poskytnuté, spracované a použité na účely náboru a personálnej administratívy. Prístup k zverejneným údajom majú len osoby spoločnosti Reca Slovensko, ktoré sú zodpovedné za spracovanie žiadosti a obsadenie voľného pracovného miesta. Vaše osobné údaje sa preto neposkytnú externým tretím stranám ani sa nebudú žiadnym spôsobom predávať.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov:
Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, jednoducho využite naše kontaktné zariadenia (pozri bod 2.) V záujme ochrany Vašich práv a súkromia nám spolu so žiadosťou pošlite kópiu platného dokladu totožnosti a uveďte svoju poštovú adresu.
Právo na informácie:
Môžete nás požiadať o potvrdenie, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše údaje. Svoju žiadosť o informácie adresujte nášmu oddeleniu ľudských zdrojov: reca@reca.sk
Právo na opravu:
Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
Právo na vymazanie:
Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak ich spracúvame nezákonne alebo ak spracovanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov na ochranu. Upozorňujeme, že existujú právne uznané dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu, napr. splnenie zákonnej povinnosti – ako sú právne upravené povinnosti uchovávania údajov alebo uplatnenie právnych nárokov. Za predpokladu, že neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie údajov a/alebo žiadny právne uznaný dôvod proti vymazaniu, vymažeme Vami uložené osobné údaje najneskôr do 18 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti. V prípade Vášho súhlasu s dlhším uchovávaním sa vymazanie uskutoční po Vašom odvolaní.
Právo na obmedzenie spracovania (toto právo môžete uplatniť od 25.5.2018).
Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich údajov, ak – spochybňujete presnosť údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť údajov. – údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale vy ich stále potrebujete na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu údajov.
Právo na prenosnosť údajov (toto právo môžete uplatniť od 25.5.2018).
Môžete nás požiadať, aby sme Vám poskytli Vaše údaje, ktoré ste nám zverili na uloženie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že – tieto údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý možno odvolať, alebo na účely plnenia zmluvy medzi nami a – toto spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov.
Právo vzniesť námietku:
Ak spracúvame Vaše údaje na plnenie úloh vo verejnom záujme, na výkon verejnej moci alebo ak sa spoliehame na nevyhnutnosť spracúvania na ochranu nášho oprávneného záujmu, môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov za predpokladu, že existuje prevažujúci záujem na ochrane vašich údajov.
Právo na odvolanie:
Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov porušuje slovenské alebo európske predpisy o ochrane údajov alebo že Vaše práva na ochranu údajov boli inak porušené, máte právo podať sťažnosť rakúskemu úradu na ochranu údajov a od 25.5.2018 aj dozornému orgánu v rámci EÚ.
Neoprávnené nárokovanie si práv:
Ak uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv zjavne neopodstatnene alebo mimoriadne často, môžeme si účtovať primeraný poplatok za spracovanie alebo odmietnuť spracovanie Vašej žiadosti.

Možní príjemcovia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami vrátane iných spoločností skupiny RECA alebo skupiny RECA na vyššie uvedené účely (najmä ak je to potrebné na účely spracovania zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas). S výnimkou rozsahu opísaného nižšie alebo Vami schváleného v konkrétnom kontexte (napr. ak súhlasíte s inými typmi prenosov údajov v súvislosti s registráciou konkrétnej služby) Vaše osobné údaje nepredávame ani s nimi neobchodujeme. Akékoľvek oznámenie osobných údajov z našej strany bude v prísnom súlade s platnými zákonmi.

Ostatné spoločnosti skupiny RECA

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami skupiny RECA (napr. s tými, ktoré ich potrebujú pre svoje miestne webové stránky) a s našimi obchodnými partnermi, ak na to máme oprávnený dôvod a ak je takéto zdieľanie povolené zákonom. Zákonné povolenie existuje, napríklad ak ste súhlasili s poskytnutím Vašich osobných údajov alebo ak to povoľujú alebo vyžadujú príslušné právne ustanovenia. Ak Vaše údaje poskytujeme iným spoločnostiam v skupine RECA , robíme tak vo všetkých prípadoch výlučne na konkrétne účely.

Procesory

Na vykonávanie určitých činností spracovania údajov v našom mene a v súlade s našimi pokynmi môžeme využívať sprostredkovateľov (napr. nami poverené spoločnosti alebo jednotlivcov). Napríklad v súvislosti so spracovaním objednávok dostávajú poskytovatelia služieb, ktorých využívame (napríklad dopravcovia, logistici, banky), údaje potrebné na spracovanie objednávok a objednávok.

Ďalšie príklady: Správa databáz, služby údržby, webová analýza, spracovanie prichádzajúcich požiadaviek, doručovanie balíkov, odosielanie poštových zásielok a e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa údajov zo zoznamov zákazníkov, analýza údajov, podpora predaja a marketingu, spracovanie platieb kreditnými kartami a zákaznícky servis.

Spracovateľmi môžu byť IT spoločnosti, spracovatelia kreditných kariet, úverové úrady alebo právni, finanční a iní poradcovia. Spracovatelia majú prístup len k osobným údajom potrebným na vykonávanie svojich konkrétnych úloh. Zabezpečujeme, aby všetci spracovatelia poznali a dodržiavali tieto povinnosti.

Aj v prípade, že využívame spracovateľa, sme naďalej zodpovední za ochranu Vašich údajov. Spracovateľov mimo Európskej únie využívame len vtedy, ak má daná tretia krajina rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo ak sme sa so spracovateľom dohodli na vhodných zárukách alebo záväzných interných pravidlách ochrany údajov.

Zverejnenie iným tretím stranám

Aby sme Vám poskytli profesionálne služby vo všetkých záležitostiach, spolupracujeme s vysoko špecializovanými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našich činností. Tieto spoločnosti poskytujú v našom mene služby, ako je webhosting alebo zasielanie e-mailových správ. V niektorých prípadoch môžu mať tieto spoločnosti prístup k určitým Vašim osobným údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v našom mene. Tieto spoločnosti sú starostlivo vybrané a nesmú používať Vaše informácie na vlastné účely. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj v nasledujúcich prípadoch:

  • ak ste súhlasili so zverejnením.
  • ak sme povinní zverejniť informácie v dôsledku súdneho predvolania, súdneho príkazu alebo inej zákonnej požiadavky alebo povinnosti.
  • ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na prevenciu alebo reakciu na trestný čin, na ochranu našich webových stránok pred útokom alebo na ochranu majetku a bezpečnosti spoločnosti Reca Slovensko, našich zákazníkov a používateľov alebo verejnosti ako celku
  • ak sa zlúčime s inou spoločnosťou alebo nás iná spoločnosť nadobudne, alebo ak predáme webovú stránku alebo obchodnú jednotku spoločnosti Reca Slovensko, alebo ak všetky alebo podstatnú časť našich aktív nadobudne iná spoločnosť. V týchto prípadoch budú Vaše údaje pravdepodobne jedným z prenášaných aktív.
Budú sa osobné údaje prenášať do zahraničia?

Príjemcovia Vašich osobných údajov sa môžu nachádzať v inej krajine. Môže ísť o krajiny, v ktorých platné zákony o ochrane údajov poskytujú nižšiu ochranu ako vo vašej domovskej krajine. Ak sa napríklad nachádzate v EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku, krajina, v ktorej sa nachádza príjemca, sa nemusí považovať za bezpečnú krajinu podľa európskej smernice o ochrane údajov (95/46/ES) alebo švajčiarskeho federálneho zákona o ochrane údajov. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti spoločnosť Reca Slovensko v tomto prípade zabezpečí primeranú ochranu Vašich údajov, napr. tým, že zabezpečí, aby príjemca dodržiaval zásady bezpečného prístavu (pre príjemcov v USA), alebo tým, že bude od príjemcu vyžadovať, aby podpísal tzv. vzorové doložky EÚ, súbor zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou na účely zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súvislosti s cezhraničným prenosom.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Reca Slovensko si je vedomá dôležitosti bezpečnosti údajov a obzvlášť chceme, aby Vaše prehliadanie a nakupovanie u nás bolo čo najbezpečnejšie. Na ochranu Vašich osobných údajov sme zaviedli primerané záruky a opatrenia vrátane technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu, nesprávnemu použitiu, zmene, nezákonnému alebo náhodnému zničeniu a náhodnej strate, a to online aj offline. Najmä naši zamestnanci, ktorí spracúvajú osobné údaje, sú viazaní a musia dodržiavať mlčanlivosť o údajoch. Na ochranu Vašich osobných údajov sa prenášajú v zašifrovanej forme. Na ochranu komunikácie prostredníctvom Vášho internetového prehliadača používame napr. protokol SSL = Secure Socket Layer. Spoznáte to podľa symbolu zámku, ktorý prehliadač zobrazí pri nadviazaní spojenia SSL. Na zabezpečenie trvalej ochrany Vašich údajov sa pravidelne kontrolujú technické bezpečnostné opatrenia a v prípade potreby sa prispôsobujú najnovším poznatkom. Tieto zásady sa vzťahujú aj na spoločnosti, ktoré spracúvajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov.

Nezávisle od našich opatrení Vás žiadame, aby ste aj vy sami prijali všetky možné opatrenia na ochranu svojich údajov pri práci na internete. Zvoľte si bezpečné heslo a nikdy nepoužívajte rovnaké heslo na rôzne prihlásenia. Používajte aktuálny prehliadač podporujúci protokol SSL. Ak je to možné, po použití počítača, ktorý nepoužívate výlučne sami, sa úplne odhláste a svoje heslo nesprístupňujte tretím stranám.

Odstraňovanie údajov

Okrem Vašej žiadosti o vymazanie (pozri bod 11.3.) budú Vaše osobné údaje vymazané po uplynutí zákonnej povinnosti ich uchovávania, ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, po skončení právnych sporov alebo ak je ich uchovávanie neprípustné z iných právnych dôvodov. Údaje o mene, adrese, zakúpenom tovare a dátume nákupu sa uchovávajú až do uplynutia záruky za výrobok (10 rokov).

Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov

Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, jednoducho využite naše kontaktné možnosti (pozri bod 2.).

V záujme ochrany Vašich práv a súkromia nám spolu so žiadosťou pošlite kópiu platného dokladu totožnosti a uveďte svoju poštovú adresu.

Právo na informácie

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše údaje.

Právo na opravu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak ich spracúvame nezákonne alebo ak spracovanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov na ochranu. Upozorňujeme, že existujú zákonom uznané dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu, napr. plnenie zákonnej povinnosti – ako sú zákonom upravené povinnosti uchovávania údajov alebo uplatnenie právnych nárokov.

Ak neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie údajov a/alebo žiadny právne uznaný dôvod proti vymazaniu, Vaše osobné údaje vymažeme do 14 dní. Ak v čase Vašej žiadosti o vymazanie ešte prebiehajú právne spory, údaje budú vymazané 14 dní po splnení zmluvy oboma stranami alebo po ukončení právneho sporu.

Právo na obmedzenie spracovania (toto právo môžete uplatniť od 25.5.2018).

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich údajov, ak

spochybňujete presnosť údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť presnosť údajov.
spracovanie údajov je nezákonné, ale vy odmietnete ich vymazanie a namiesto toho nás požiadate o obmedzenie používania údajov,
údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale vy ich stále potrebujete na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu údajov.
Právo na prenosnosť údajov (toto právo môžete uplatniť od 25.5.2018).

Môžete nás požiadať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám zverili na uloženie, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak

tieto údaje spracúvame na základe vami udeleného odvolateľného súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy medzi nami a
toto spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.
Právo vzniesť námietku

Ak spracúvame Vaše údaje na plnenie úloh vo verejnom záujme, na výkon verejnej moci alebo ak sa spoliehame na nevyhnutnosť spracúvania na ochranu nášho oprávneného záujmu, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov namietať, ak prevažuje záujem na ochrane vašich údajov. Proti zasielaniu reklamy môžete kedykoľvek namietať bez uvedenia dôvodu.

Právo na sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov porušuje slovenské alebo európske predpisy o ochrane údajov alebo že Vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, máte právo podať sťažnosť slovenskému úradu na ochranu údajov a od 25.5.2018 aj dozornému orgánu v rámci EÚ.

Neoprávnené nárokovanie si práv

Ak uplatníte jedno z vyššie uvedených práv zjavne neopodstatnene alebo mimoriadne často, môžeme si účtovať primeraný poplatok za spracovanie alebo odmietnuť spracovanie Vašej žiadosti.

Odkazy na webové stránky iných spoločností

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Tieto iné webové stránky nie sú pod našou kontrolou. Preto nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov externých webových stránok. Takéto webové stránky navštevujete na vlastné riziko. Odporúčame Vám, aby ste sa informovali o ochrane údajov na takýchto iných webových stránkach.

Naše webové stránky môžu obsahovať tlačidlá, nástroje alebo obsah, ktoré sú prepojené so službami poskytovanými inými spoločnosťami (napr. Mapy Google alebo tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach). Keď vidíte tieto veci, komunikujete s nimi alebo si prezeráte jednu z našich webových stránok, ktorá ich obsahuje, môžu sa z vášho prehliadača automaticky odoslať určité informácie inej spoločnosti. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej spoločnosti. Tieto aplikácie obmedzujeme na spoločnosti s podrobnými zásadami ochrany osobných údajov.

Ako sa oznamujú zmeny zásad ochrany osobných údajov na webovej lokalite?

Naše podnikanie podlieha neustálym zmenám, a preto sa naše zásady ochrany osobných údajov z času na čas upravujú. V takom prípade na webovej stránke uverejníme novú verziu týchto zásad ochrany osobných údajov. Novú verziu môžete ľahko zistiť tak, že skontrolujete dátum verzie uvedený v poslednom riadku nižšie. Po zverejnení novej verzie zásad ochrany osobných údajov budeme predpokladať, že túto verziu prijímate, ak budete pokračovať v používaní našej webovej stránky.

Cookies

Prijatie súborov cookie je podmienkou návštevy našej webovej stránky.

Čo sú to súbory cookie?

Cookies a flash cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom dátovom nosiči a ukladajú určité nastavenia a údaje na výmenu s naším systémom prostredníctvom Vášho prehliadača. V zásade rozlišujeme medzi dvoma rôznymi typmi súborov cookie, takzvanými súbormi cookie relácie, ktoré sa vymažú hneď po zatvorení prehliadača, a dočasnými/trvalými súbormi cookie, ktoré sa na Vašom dátovom nosiči uchovávajú dlhší čas alebo trvalo. Toto ukladanie nám pomáha vhodne navrhnúť našu webovú lokalitu a naše ponuky pre Vás a uľahčuje Vám ich používanie, napríklad ukladaním určitých zadaní, ktoré vykonáte, aby ste ich nemuseli opakovať.

Používame súbory cookie, ktoré sa ukladajú na Váš pevný disk a náš server ich môže prečítať len vtedy, keď opätovne nadviažete dátové spojenie s naším serverom. Súbory cookie sa používajú na obnovenie predvolených nastavení, ktoré ste vykonali, a na vytvorenie anonymizovaných štatistík webovej stránky. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby automaticky prijímal súbory cookie, aby Vás informoval o odosielaní súborov cookie alebo aby ste používanie súborov cookie úplne vylúčili. Aj keď nepovolíte prijímanie súborov cookie z našej webovej stránky alebo vymažete naše súbory cookie, môžete sa na našej webovej stránke pohybovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Podrobný zoznam súborov cookie nájdete na stránke súborov cookie.

 

 

Newsletter

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, požadujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Okrem toho zaznamenávame Váš titul, meno a priezvisko, ako aj názov spoločnosti, aby sme zabezpečili priradenie k Vášmu zákazníckemu číslu. Náš newsletter budete dostávať len vtedy, ak s nami máte aktívny obchodný vzťah. Ďalšie údaje sa nezbierajú alebo sa zbierajú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje zadané v registračnom formulári na odber noviniek sa spracúvajú výlučne na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu “Odhlásiť sa z odberu” v informačnom bulletine. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

 

Emarsys

Táto webová stránka využíva služby spoločnosti Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlín, Nemecko.

Emarsys je služba, pomocou ktorej možno okrem iného organizovať a analyzovať zasielanie informačných bulletinov. Údaje, ktoré zadávate na účely zasielania informačných bulletinov, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Emarsys v EÚ.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Emarsys analyzovala Vaše údaje, musíte sa odhlásiť z odberu príslušného informačného bulletinu. Na tento účel poskytujeme v každom informačnom bulletine príslušný odkaz na odhlásenie. Okrem toho sa môžete odhlásiť z odberu našich noviniek zaslaním správy na adresu reca@reca.sk

Šifrovanie protokolu SSL a TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Kontakt
Kontakt
Zavri
Ak chcete používať formulár, musíte prijať súbory cookie
Vaša kontaktná osoba:
Reca Slovensko, s.r.o.
Reca Slovensko, s.r.o.
Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava
Mgr. Dušan Trnka
Správa eShopu
Marek Bendik
Riaditeľ Industry oddelenia
Compliance RECA Slovensko
Compliance RECA Slovensko
Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava
RECA MAXMOBIL
RECA MAXMOBIL
Potvrďte, že nie ste robot.
Ďakujeme za Vašu správu
Vaša kontaktná osoba vás bude čoskoro kontaktovať.

Celý sortiment
online listovať

Spojovací materiál
Spojovací materiál
Do katalógu
Celá knižnica médií
Celá knižnica médií
Prospekty a katalógy